Дейностите ни обхващат четири основни сфери:


Thumb

Превенция и профилактика

Целите на превенцията и профилактиката са:

 • ранна диагностика на нарушенията, която е особено важна за своевременната и ранна терапия;
 • стимулиране на езиковото и говорното развитие в ранна и предучилищна възраст;
 • подпомагане на развитието на българските езикови умения на деца-билингви и мултилингви.

Дейностите от това направление са насочени предимно към деца без нарушения и към деца с ранни маркери за развитие на нарушение.

За превенция и профилактика на нарушенията в развитието на езика, говора, комуникацията и училищните умения организираме ателиета и групи за игра, които се провеждат целогодишно, а през летните месеци се предлагат под формата на интензивни програми и полудневна логопедична занималня.


Thumb

Диагностика и консултиране

Диагностиката е комплексна и обхваща всички видове нарушения на езика, говора и комуникацията.

Извършваме консултации на лица с нарушения и техните семейства във връзка с вече поставена диагноза, възможностите за терапия и стратегиите за подпомагане извън логопедичния кабинет (в домашни условия, в детската градина, в училище, на работното място).

Предлагаме консултации на учители във връзка със стратегиите за подпомагане на деца с нарушения и със специални образователни потребности в общообразователна среда.


Thumb

Терапия

Специализираните логопедични терапии на нарушенията на езика и/или говора се структурират на базата на щателната диагностика и консултиране на семейството.

Специализираните терапии обхващат следните нарушения:

 • нарушения на гласа;
 • артикулационни нарушения (нарушено произношение на един или няколко звука);
 • нарушения на плавността (заекване, запъване) и на темпа на речта (тахилалия, брадилалия);
 • неврогенни говорни нарушения (дизартрия, диспраксия);
 • нарушения при структурни увреждания на говорния апарат;
 • нарушения на езиковото развитие и придобити езикови нарушения (афазии);
 • нарушения на четенето, писането и математическите умения;
 • генерализирани разстройства на развитието.

Thumb

Семинари

Нашите семинари се организират в две направления:

 • обучения за специалисти (логопеди, психолози, предучилищни педагози и начални учители, ресурсни учители и др.);
 • училище за родители

Thumb

Система за управление на качеството

Логопедичен център ЕЛБО ЕООД има разработена и внедрена Система за управление на качеството, оценена и регистрирана по ISO 9001:2015 (БДС EN ISO 9001:2015) със следния обхват на сертификация:

Обучение на педагогически специалисти. Търговия с интелектуални продукти: флаш карти и игри за стимулиране на езиковото и говорното развитие и за корекция на комуникативни нарушения, образователни книги, диагностични тестове за езикови и говорни нарушения. Наблюдение и насоки в областта на логопедията. Оценка, диагностика, консултиране и терапия на лица с комуникативни нарушения.