ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
На Логопедичен център ЕЛБО ЕООД

I. Преамбюл

Логопедичен център ЕЛБО ЕООД, ЕИК 202 754 816, адрес на регистрация София, 1505, ул. „Драговица“ 8, ет. 4, контакт (+359) 887 204 765; elko_del@abv.bg, www.logoped-elbo.eu,дефинира политика за защита на личните данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Споделените лични данни се обработват съгласно тази политика. При възникване на въпроси от страна на служители, пациенти или клиенти се предоставя информация на посочените по-горе координати. Възможно е да се изиска доказателство за самоличността на лицето, за да се обработи конкретно искане.

Логопедичен център ЕЛБО ЕООД е диагностичен, консултативен и терапевтичен център, предоставящ услуги на лица с комуникативни нарушения и техните семейства. Дружеството е отговорно за защита на личните данникато администратор и обработващ по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните.

II. Какви категории лични данни са необходими и се изискват

Данните, които се изискват с изрично съгласие, са необходими за извършване на предлаганитеуслуги. Те биват:

 • Име

 • Презиме

 • Фамилия

 • Възраст

 • Дата на раждане

 • Място на раждане

 • ЕГН

 • Учебно заведение, клас

 • Детско заведение, група

 • Адрес

 • Имейл адрес

 • Телефонен номер за контакт

 • Личен подпис

 • Снимки, аудиозаписи и видеозаписи на диагностични и терапевтични сесии

 • Здравна информация, касаеща актуално соматично състояние, минали заболявания

 • Здравна информация, удостоверена с медицинска документация (епикризи, психологичен, неврологичен, психиатричен и друг статус).

Всички събирани лични данни са описани в Регистри за личните данни на Логопедичен център ЕЛБО ЕООД. Регистрите се обновяват периодично, като при настъпили промени пациентите се уведомяват своевеременно.

Не се събират лични данни, които:

 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения;

 • разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

 • се отнасят до сексуалния живот или до човешкия геном.

Събирането на данни на лица под 16-годишна възраст става само съгласно законодатеслтвото в Република България и след писменото съгласие на родител, настойник или упълномощено лице.

III. Цел и правни основания на обработване на лични данни

В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания за обработване на лични данни може да включват едно или няколко от изброените:

- Комуникация с пациенти/клинети във връзка с известяване на промяна в графика за диагностична, терапевтична или консултативна дейност или при необходимост за предоставяне на допълнителна информация за целите на ефективен диагностичен и терапевтичен процес.

- насочване на пациент към консултация с друг специалист към провеждане на допълнителни изследвания

- В някои случаи и само след изрично съгласие, аудио и видеоматериалите се използват за целите на научен анализ, както и с цел проследяване на ефективността на терпаевтичните методи, както и за целите на периодичната диагностика, налагана съгласно законодателсвото в сферата на образованието на деца в предучилишна възраст.

- Законово основание: когато обработката на данните се изисква по закон (например при издаването на фактури или при оформяне на документи, регламентираши трудоси правоотношения със служители)

- Законосъобразен интерес на фирмата, като осигуряване на правилното функциониране на сайта, подобряване на услугите и дейносите (в частност, когато за бизнес интереси трябва да се установят нуждите и очакванията на клиентите/пациентите, което да доведе до по-доброто предоставяне на услугата). Когато е приложимо, се използват бисквитки (cookies) с други лични данни, които вече са споделени, за осигуряване на правилното функциониране на сайта и приложенията в него.

Никога не се предоставят лични данни на трети страни и лица без изричното съгласие на лицето, предоставило данните си.

IV. Кои са категориите получатели на предоставени лични данни?

Можем да споделяме лични данни на пациенти/клиенти, за да спазим своите законови задължения, за да предотвратим измама или,  след получаване на съгласието на пациента/клиента за това, да защитим своите интереси илида подобрим своите услуги. Можем също така да споделим лични данни в псевдонимизиран вид, тоест без да даваме директна идентификация.

Не предлагаме и не продаваме лични данни.

Можем да предоставяме лични данни на трети страни и в случай, че:

 • Имаме задължение да разкрием или споделим лични данни на пациент/клиент с цел спазване на законово задължение или с цел прилагане или изпълнение на нашите условия на ползване или други условия, които са приети от пациента/клиента; или за защита на правата, собствеността или безопасността на Логопедичен център ЕЛБО ЕООД, негови клиенти и служители;

 • Ако лицето е дало своето съгласие за това;

 • При други обстоятелства, ако законът регламентира това право.

V. Период на съхранение на лични данни

Личните данни се съхраняват за срок от 5 години след приключването на терапевтичния процес, за да се осигури на пациентите/клиентите необходимостта от повторно посещение или следващ терапевтичен цикъл, както и съгласно нашите законови задължения. Когато съхраняването на лични данни вече не е необбодимо, те се заличавт от носителя, изтриват се или се унищожават, или се правят анонимни, така че пациентът/клиентът вече не може да бъде идентифициран по тях.

Когато използваме cookies, ние ги пазим, докато е необходимо за изпълнение на целите им (например за продължителността на сесията за логване).

Може да запазим някои лични данни с цел спазване на някои наши законови или регулаторни ангажименти, както и за да можем да управляваме своите права (например, за да подаваме искове в съдилища) или за данъчни и счетоводни цели.

VI. Права на субекта на данните

Правона лична неприкосновеност. Лицата имат право да управляват личните си данни, да искат достъп до личните си данни, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с тях, или право на възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

Право на  достъп до личните данни (обикновено наричано “искане за достъп на субекта на данните”) е право лицето да получи копие от личните си данни, които се съхраняват и да провери дали са законно  обработвани.

Право на коригиране на личните данни дава възможност  да се коригират всички непълни или неточни данни, които се обработват. Може да се наложи да се провери точността на новите данни, които се предоставят.

Право на ограничаване на обработката на личните данни. Това позволява субектът  да се свърже с фирмата с искане за преустановяване на  обработката на личните данни в следните хипотези: а) ако иска да се докаже точността на данните; б) когато смята, че  използването на данните от фирмата е незаконно; в) когато изисква от фирмата да съхранява данните, дори ако вече няма нужда от това, тъй като е нужно да установи, за  да упражнява или да докаже свои претенции; или г) когато се е противопоставил на използването на свои данни, но трябва да провери дали фирмата притежава законови основания да ги използва.

Право на заличаване на личните данни. Дава възможност субектът да се свържете с фирмата с искане за  изтриване или премахване на  личните си данни, когато няма основателна причина, за да продължат да се обработват. Освен това, субектът имат право да поиска да се изтрият или премахнат негови лични, когато успешно е упражнил правото си да възрази срещу обработването (виж, по-долу), когато има съмнение, че  е възможно фирмата да е обработила негова информация не в съответствие със законовите изисквания  или когато се изисква да се изтрият личните му данни, за да бъде фирмата в съответствие със законовите изисквания.

За определени цели Логопедичен център ЕЛБО ЕООД може да е законово задължен да съхранява лични данни.

Право на възражение срещу обработването на личните данни,  когато е основано  на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за конкретни интереси на субекта, което кара субектът да се противопоставя на обработката на личните си данни на това основание, като смятат, че обработването нарушава негови основни права и свободи.

Право на поискване на прехвърляне на личните данни към събекта или на трета страна. Личните данни на субекта ще бъдат предоставени на посочена трета страна, която е избрана от субекта в структуриран, обикновено използван, машинно четим формат. Това право се отнася  само за автоматизирана информация, за която първоначално субектът е предоставил съгласието си да се използва или която е използвана.

Право на оттегляте на съгласие за обработването на личните данни има по всяко време. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече е извършена на основание  предварително дадено съгласие.

Срок за отговор: на всяко легитимнo исканe в рамките на един до пет работни дни от подаването му се полага отговор. Може да отнеме повече от месец, в случай че искането е особено сложно или има няколко искания от един субект. В този случай ще уведомим лицето и ще го държим в течение.

Пациенти/клиенти имат и право на жалба до Комисията за защита на личните данни, с координати за връзка:

Комисия за защита на лични данни  

Адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2

Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525

Email: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: http://www.cpdp.bg/ 

Логопедичен център ЕЛБО ЕООД може да поиска доказателство за самоличността на лицето, за да обработиконкретно искане.

VII. Защита на личните данни

Когато е възможно ние винаги прилагаме псевдонимизация. Това означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.Моля, имайте предвид, че въпреки предприетите от нас мерки за защита на Вашите данни, прехвърлянето на данни през интернет или други отворени мрежи никога не е напълно защитено и съществува риск личните Ви данни да станат достъпни до неупълномощени трети страни.