1

Елена Бояджиева-Делева

Логопед, управител на Логопедичен център „ЕЛБО”

Завършва бакалавърска (2004г.) и магистърска (2006г.) степен по логопедия с профил «Комуникативни нарушения на развитието» в СУ «Св. Климент Охридски». През 2015г. защитава докторска дисертация на тема “Езиково и когнитивно развитие при деца с дизартрия”. През 2008г. защитава втора магистърска степен – «Кинезитерапия на лица с невросоматични заболявания» към Софийския университет. От 2004г. до 2009г. работи като логопед в 28 СОУ «Ал. Константинов» в София. От 2009г. е щатен асистент по логопедия в катедра «Специална педагогика и логопедия» на Софийския университет. Има частна логопедична практика от 2005г. Участва в няколко проекта, включително международни, посветени на създаване на подкрепяща среда за хора с увреждания и деца със специални образователни потребности. Участва в множество обучения и семинари, между които: Обучение за прилагане на тест Д.П.Е. 3-4; Сертифициран курс по системата Brain Gym; Практически курс за прилагане на програмата TEACCH за обучение и терапия на лица с нарушения от аутистичния спектър. Владее английски и френски и ползва руски език. Член на Националното Сдружение на логопедите в България. Член на НПО ”Сдружение Асоциация Заедно”. Омъжена, с две деца.


1

Консултантски екип

Центърът работи с екип от специалисти в различни области, които са на разположение на родителите при необходимост. Консултациите са индивидуални и се планират предварително.

При диагностиката и терапевтичното планиране за всяко дете се преценява необходимостта от включване на допълнителни програми в терапията. В такива случаи предлагаме на родителите възможност за избор на екипна работа със съответния специалист (обикновено психолог или кинезитерапевт).


1

Консултантите ни имат следните специалности:

  • Детски психолог
  • Кинезитерапевт
  • Музикотерапевт
  • Педиатър
  • Стоматолог
  • Ортодонт


Екип доброволци

Екипът от доброволци включва студенти от специалностите „Логопедия”, „Специална педагогика”, „Психология”, „Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) и „Кинезитерапия и ерготерапия”.

Доброволците се подбират след завършен втори курс на обучение с минимален среден успех над Много добър 4.50. На студентите-доброволци даваме възможност за допълнително практическо обучение и лятна заетост, което се отчита съгласно съответните разпоредби.

Доброволците участват във воденето на документацията на центъра, приема на деца и организирането на графика, подготовката на материали за индивидуална и групова работа, посрещането, настаняването и пряката работа с децата в ателиетата и групите за игра. На някои от завършилите семестриално студенти от горните специалности даваме възможност да се включат като помощник-терапевти при текущата диагностика и индивидуалната терапия на децата.